วีซ่าประเทศ เยอรมัน/Germany

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (Required Documents for Tourism)

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
3.รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ
4.หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร Bank Guarantee (ธุรกิจ)
6.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8.ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
9.สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
10.หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)