ตั้งสาขา สำนักงานตัวแทน และสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย

ตั้งสาขา สำนักงานตัวแทน และสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย

ในการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
หากเป็นเป็นการจัดตั้งองค์กรประกอบธุรกิจโดยเป็นการลงทุนของคนไทยล้วน ก็ไม่มีปัญหาอะไร สามารถจะประกอบการค้าสินค้าหรือค้าบริการได้ทุกอย่าง
แต่เมื่อใดที่การจัดตั้งองค์กรเพื่อประกอบธุรกิจนั้น มีคนต่างชาติเข้าจัดตั้งหรือร่วมลงทุนด้วย ก็จะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (1999) มาควบคุมบังคับอีกต่างหาก โดยกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดรายละเอียดให้คำนิยามว่าธุรกิจอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นธุรกิจของคน

ต่างด้าว และถ้าหากว่าธุรกิจนั้นจัดตั้งขึ้นมาเข้าลักษณะที่กฎหมายกำหนดว่าเป็น “คนต่างด้าว” แล้ว ก็จะต้องถูกควบคุมการประกอบธุรกิจโดย
มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างหลายประการ ที่สำคัญก็คือ กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวทำไว้รวม 3 บัญชี ซึ่งเป็นการห้ามทำธุรกิจที่ครอบคลุมประเภทของธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่ห้ามทำใน 3 บัญชีนี้ยังไม่ห้ามขาดเสียทีเดียว กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ขออนุญาตทำธุรกิจได้บ้างในบางประเภท เพียงแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อธุรกิจใดเป็นธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอย่างมากนอกจากนั้นแล้วคนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นควบคู่ไปด้วยกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ เพราะยังจะมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวอยู่อีกต่างหากอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับที่อ้างถึงมาทั้งหมดนี้ได้แยกอำนาจต่างหากจากกันเป็นเอกเทศและเป็นอำนาจของแต่ละหน่วยงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ล้าสมัยอยู่มาก

เนื่องจากไม่มีความสอดคล้องต้องกันทำให้เกิดความไม่สะดวกอีกหลายประการ กล่าวคือ เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานประกอบการเพื่อประกอบธุรกิจได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนต่างด้าวผู้นั้นจะได้รับอนุญาตทำงานในธุรกิจที่ตนตั้งขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เพราะการทำงานของคนต่างด้าวจะเป็นเรื่องของตัวบุคคล ดังนั้น จึงต้องไปยื่นขออนุญาตทำงานกับ กรมการจัดหางาน  ซึ่งอยู่ในสังกัดของ กระทรวงแรงงาน  ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าคนต่างด้าวนั้นจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้แล้วก็ตาม

ก็ยังมีเรื่องที่ต้องขออนุญาตอีกอย่างหนึ่ง คือ การขออนุญาตพำนักอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งต้องยื่นคำขอต่อสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ที่สังกัดอยู่ใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกหน่วยงานหนึ่ง เพราะถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในประเทศไทยก็ไม่สามารถจะทำงานได้อยู่ดี จะเห็นได้ว่าการขออนุญาตในแต่ละอย่างที่กล่าวมานี้เป็นอำนาจของกฎหมายแต่ละฉบับและเป็น

เรื่องของแต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น และแต่ละหน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องอนุญาตตามกันไป ฉะนั้น การที่คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทยได้ จึงยังมีอุปสรรคอยู่มาก จนทำให้เห็นได้ว่าการที่จะประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างยากลำบาก …… JANDJ MEEDEE SERVICES บริการ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทต่างชาติแบบ One-Stop Service