จดทะเบียนธุรกิจ(Business Registration)

จดทะเบียนธุรกิจ(Business Registration)

การจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่างๆ ผู้ประกอบการต้องเลือกประเภทการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการที่จะทำ โดยผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหารงาน ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต JANDJ  มีทีมงานที่มีประสบการณ์และ

ความชำนาญ ในการให้บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียนประเภทอื่นๆ เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจตามวัตถุประสงค์ ในราคาที่สมเหตุผล โดยท่านผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการจดทะเบียนธุรกิจ เราจะช่วยลดภาระในการจดทะเบียนธุรกิจให้กับท่าน เพื่อให้จัดตั้งธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ท่านผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนจัดตั้ง เรียบร้อยแล้ว ต้องการ เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

หรือเลิกกิจการ ทางเรามีบริการในการดำเนินการดังกล่าวให้กับท่านผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวก

รายละเอียดการให้บริการ
-รับจดทะเบียนบริษัท
-รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
-รับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า
-รับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม
-ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
-ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
-จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
-จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี