วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่าน เดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน

วีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. พาสปอร์ต เล่มจริง และ สำเนาพาสปอร์ต หน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป
3. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง , บัญชีย้อนหลัง 2 เดือน ยอดเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และ หนังสือรับรองจากธนาคารตัวจริง
4. ที่อยู่ที่อ้างอิง
5. ฟอร์ม ต.ม 7