วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามีไทย /ภรรยาไทย

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าติดตามสามี – วีซ่าติดตามภรรยาไทย ติดตามบุตรไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ มิได้จดทะเบียนสมรมแต่มีลูกกับคนไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrivel หรือ NON-IMMGRANT O  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร กรุงเทพ กรุงไทย ที่เปิดบัญชีในพื้นที่กรุงเทพ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า กรณีไม่มีเงินโชวร์บัญชีเองสามารถปรึกษาส่วนตัวได้คะ
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 20 ใบ ปริ้นใส่อัลบัม